Informacje dla Akcjonariuszy
 
BONDTRUST-POLSKIE TOWARZYSTWO POWIERNICZE S.A.
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000309972
Siedziba: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
REGON: 120713856
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 500.000,00 zł
NIP: 6762377700
 
 
Rejestr Akcjonariuszy
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż od dnia 01.01.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie będą miały formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utracą moc prawną, ich posiadanie będzie mogło służyć wyłącznie dla celów dowodowych.

Spółka będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
 
 
 
Pytania?
 
Prosimy kierować je na podane tutaj dane teleadresowe.

BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. jest podmiotem powstałym na potrzeby obsługi uczestników rynku dłużnego w Polsce.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku obligacji wymaga profesjonalnego wsparcia zarówno po stronie emitentów pozyskujących finansowanie jak i inwestorów powierzających swoje środki w przedsięwzięcia tych pierwszych.

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku obligacji emitenci, aby pozyskać możliwie jak największą kwotę kapitału inwestycyjnego, przy możliwie niskim koszcie pieniądza, zobowiązani są do przedstawienia potencjalnym inwestorom dodatkowych zabezpieczeń, chroniących ich interes w ramach podejmowanych inwestycji.

Dodatkowo rozproszenie kwoty długu pomiędzy wielu inwestorów stawia inwestorów (obligatariuszy) w nierównej pozycji wobec emitenta. Wspomniana asymetria w odniesieniu do wiedzy o bieżącej sytuacji emitenta oraz słaba pozycja negocjacyjna pojedynczego obligatariusza niejednokrotnie stanowi istotną przeszkodę inwestycyjną hamująca rozwój rynku obligacji.

Inwestorzy biorąc pod uwagę dysproporcje w dostępie do informacji oraz trudności w ewentualnym przyszłym egzekwowaniu swojej wierzytelności mają mniejszą skłonność do lokowania swych środków w obligacje, co wymiernie przekłada się na wysokość premii za ryzyko jaką emitenci są zmuszeni ponieść na rzecz obligatariuszy chcąc pozyskać kapitał.  

Dostrzegając konieczność z jednej strony wsparcia emitentów w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego a z drugiej strony ochrony interesu obligatariuszy BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. angażuję się w emisje obligacji pełniąc funkcję administratora zastawu, administratora hipoteki oraz administratora innych zabezpieczeń, w tym m. in. z wykorzystaniem instytucji weksla oraz oświadczania o poddaniu się egzekucji.

BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. przejmuje na siebie nie tylko pełnienie roli administratora zabezpieczeń w ramach danej emisji obligacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, lecz również pośrednictwa w kontakcie pomiędzy emitentem a obligatariuszami. Reprezentując oraz chroniąc interesy obligatariuszy, poprzez kierowanie względem emitenta wiążących zapytań związanych z jego sytuacją finansową czy realizacją postanowień zawartych w warunkach emisji. W razie konieczności BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy kolegialny organ w skład którego wchodzą obligatariusze w ramach danej emisji obligacji.

BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. dostarcza bieżących informacji obligatariuszom o aktualnej sytuacji emitenta. W przypadku upadłości emitenta dąży do zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy m. in. poprzez zaspokojenie  obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczeń oraz majątku emitenta.

BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A.

ul. Puławska 2 bud. B

02-566 Warszawa

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon: +48 22 330 11 11