Dla akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy
 
BONDTRUST-POLSKIE TOWARZYSTWO POWIERNICZE S.A.
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000309972
Siedziba: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
REGON: 120713856
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 500.000,00 zł
NIP: 6762377700
 
 
Rejestr Akcjonariuszy
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż od dnia 01.01.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie będą miały formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utracą moc prawną, ich posiadanie będzie mogło służyć wyłącznie dla celów dowodowych.

Spółka będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
 
 
 
Pytania?
 
Prosimy kierować je na podane tutaj dane teleadresowe.